KSŁomianki

Klub 100

Klub 100}

Startujemy z Klubem 100. Projekt skierowany jest do sympatyków Klubu i małych firm, którzy chcieliby wesprzeć finansowo KS Łomianki. Poniżej przedstawiamy regulamin Klubu 100. 

Więcej informacji: kslomiankibiuro@gmail.com oraz tel: 501 138 764. Zapraszamy do wspierania Naszego Klubu.

 

Regulamin Klubu 100 KS Łomianki

Każdy z członków Klubu 100 zobowiązany jest do przestrzegania Statutu KS Łomianki  oraz niniejszego regulaminu.

Program Klub 100 skierowany jest do osób fizycznych oraz osób prawnych i jednostek organizacyjnych , zainteresowanych wsparciem organizacyjnym i finansowym. Środki uzyskane poprzez wpłaty na Klub 100 zostaną przeznaczone na realizację zadań statutowych.

Członkiem Klubu 100 KS Łomianki zostaje osoba, która wypełni i podpisze deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu 100.

Zarząd KS Łomianki zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka Klubu 100 bez konieczności uzasadnienia.

Klubowicz uzyskuje:

- darmowe wejścia na mecze rozgrywane w Łomiankach,

- możliwość umieszczenia swojego imienia i nazwiska (nazwy firmy) na stronie klubu www.kslomianki.pl , mediach społecznościowych Klubu,

- branie udziału we wszystkich imprezach organizowanych przez KS Łomianki.

Klubowicz  zobowiązuje się:

- uiszczać składkę minimum 100 zł (sto złotych) do 10 każdego miesiąca przez 12 miesięcy na konto klubu 

Członkostwo w Klubie 100 ustaje w przypadku braku wpłaty za okres 2 miesięcy, złożenia przez Członka Klubu pisemnego zawiadomienia o rezygnacji z członkostwa – z datą otrzymania zawiadomienia.  Wykluczony traci wszelkie prawa i przywileje z dniem wykluczenia.

Zarządowi KS Łomianki przysługuje prawo wykluczenia Członka z Klubu 100 ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

a) naruszenia zasad działania lub Regulaminu Klubu 100,

b) podjęcia działalności naruszającej interesy, dobre imię, pozycję rynkową lub wizerunek Klubu ,

c) podania w deklaracji o przyjęcie do Klubu 100 nieprawdziwych danych, w tym dotyczących statusu prawnego, danych adresowych bądź innych danych dotyczących Członka Klubu .